:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวรณัน มาดหมาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ