:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

            ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่มอก  ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์  16 แนวทาง โดยยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจะมีความครอบคลุมในทุกๆด้านและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ  ดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มี  4  แนวทางการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวีตอย่างยั่งยืน มี 5 แนวทางการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มี 7 แนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์การการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้มี 4 แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคมี10แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมี 8 แนวทางการพัฒนา

 

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนา ยุทธศาสตร์  38  แนวทางการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 6  แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ  มี  4  แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรมี  5  แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 8 แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยมี 4  แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มี 6 แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล มี 5 แนวทาง