:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520
กองช่าง
นายประจักษ์ ชัยอ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนกฤต ทิพย์แก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
น.ส.ขวัญประภา สุภมาตา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายพงษ์พันธ์ เทือกตา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอนุรักษ์ สิทธิเกตุ
คนงานทั่วไป
นายทรงพล วงศ์ปิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายคธาวุธ อินหมู
พนักงานขับรถยนต์