:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ