:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520
สำนักปลัด
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก
นางสาวสกาวรัตน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจารุวรรณ สุระโพธา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางมิรันตี พรมสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ขวัญดาว สิทธิเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงสิทธิ์ บุญวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายประดิษฐ์ สุริยะ
นักป้องกันฯ ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
น.ส.พรทิพย์ เครือพรหมมินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายณัฐพล นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอานันท์ แก้วคำมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศักดิ์สิทธิ์ ป้อชุมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉัตรชัย แสนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
นายรุ่งโรจน์ เครือแจ้
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางภรภัทร ทิพย์แก้ว
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางพินยา แก้วสุติน
ครู ค.ศ.1
นางลำจวน ขัดทา
ครู ค.ศ.1
นางมิ่งขวัญ ปิงทิ
ครู ค.ศ.1
นางจิราพันธ์ วงศ์อ้าย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจริยา เหล่าชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุชรินทร์ ฉัตรชูตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก
น.สจิรารัตน์ มะโนน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นายเจริญ เรียนเก่ง
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
นางกัลยา ศิริจันทร์
ภารโรง
นายสมปอง พรมสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์สวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุพรรณ วงศ์ษาสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกีรศักดิ์ บุญมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจีรวัฒน์ จันทร์พันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางลำพู เทือกจันคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชวนพิศ ทิดบุญตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววลัยลักษณ์ มูลนันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญชัย สิทธิเสนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนันธมน ปัญญาดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชญาภา สุเดชมาร์ค
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอรพิน พรมธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ