:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-812050 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-812051
ข้อมูลผู้บริหาร
นางนงนุช เขื่อนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
โทร 0871747483
นางสาวนฤนาถ เครือชัยแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
โทร 0871723552
นายยงยุทธ พรมสอน
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
โทร 0895545250
นางระเบียบ บุญมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0979585507
นายสุบิน ทาริยะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0622534841
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก
โทร 054812050 ต่อ 104