:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-812050 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-812051
คณะผู้บริหาร
นางนงนุช เขื่อนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
โทร 0871747483
นางสาวนฤนาถ เครือชัยแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
โทร 0871723552
นายยงยุทธ พรมสอน
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
โทร 0895545250
นางระเบียบ บุญมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0979585507
นายสุบิน ทาริยะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0622534841