:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-812050 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-812051
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุแก้ว ปิงธิ
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายธรเดช ราษฎร์หาญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายภาคิน พรมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายกวี เสาปันนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายเจริญ คำวาส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นางสมจิตร์ ชุมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นางสาวณรินี ทิพย์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นางสาวธาดารัตน์ วงศ์อิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายสวิง เครือชัยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายอินจัน จอมแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นายภูดิษ เครือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
นางมาลัย เครื่องชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่มอก