:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้งตำบลแม่มอกตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศเหนือประมาณ  22  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่มีเนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  196,620  ไร่ (อำเภอเถินมีพื้นที่ทั้ง หมดประมาณ  1,634,863 ไร่)

1.3  ภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่มอก  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณร้อยละ 80  ของพื้นที่ทั้งหมด  ซึ่งอยู่บริเวณทั่วไปของตำบล  โดยบริเวณตอนกลางของตำบลจะเป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำแม่มอกไหลผ่านหมู่ที่  1,9,5,2,3,6,7,8,4และหมู่ที่ 10 และยังมีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านในหมู่บ้านต่าง ๆ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

ทิศเหนือ          ติดต่อ       อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

ทิศใต้             ติดต่อ       ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน         

ทิศตะวันออก     ติดต่อ      อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ทิศตะวันตก      ติดต่อ       ตำบลแม่ปะ  และตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง