:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520
หัวหน้าส่วนราชการ
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก
โทร 054812050 ต่อ 104
นางสาวสกาวรัตน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 054812050 ต่อ 102
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก
โทร 054812050 ต่อ 104
นายประจักษ์ ชัยอ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 054812050 ต่อ 108