:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-812050 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-812051
กองคลัง
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังคณา มาใชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางขวัญดาว บุญวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.ธันยธรณ์ สุริยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.วิภาวรรณ ตาเปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ณัฐชาญา จอมแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน สังกัดกองคลัง
จ.อ.ดุลยฤทธิ์ ขัตติยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางณัฐนันท์ วงศ์สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิวาพร สุริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาว ธิรนันท์ ไชยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ