:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520
กองคลัง
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิชารัศม์ อนันต์ธีระบวร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอังคณา มาใชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางขวัญดาว บุญวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.ธันยธรณ์ สุริยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ณัฐชาญา จอมแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน สังกัดกองคลัง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณัฐนันท์ วงศ์สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิวาพร สุริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาว ธิรนันท์ ไชยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิริพงษ์ ก้างกีลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ