:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

22 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนฤนาถ เครือไชยแก้ว รองนายกฯ นางสาวสกาวรัตน์ วันแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายศักดิ์สิทธิ์ ป้อชุมภู นักวิเคราะห์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นกับทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชนในจังหวัดลำปาง จึงจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อเป็นเวทีรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปางต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร