:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: ประชุมข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่มอก เพื่อทบทวนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก และข้อราชการอื่นๆ ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่มอก

26 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก 
นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก 
พร้อมผู้บริหารเทศบาลฯ
จัดให้มีการประชุมข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่มอก
เพื่อทบทวนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก และข้อราชการอื่นๆ ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่มอก อาทิ สำนักงานปลัดฯ กองคลัง กองช่าง เป็นต้น 
การมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No gift Policy และสร้างความเข้าใจ
ทั้งนี้ ในการประชุมยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ชี้แจงข้อราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร