ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,444
ปีนี้
2,743
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
31,364
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

            ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่มอก  ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์  16 แนวทาง โดยยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจะมีความครอบคลุมในทุกๆด้านและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ  ดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มี  4  แนวทางการพัฒนา
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวีตอย่างยั่งยืน มี 5 แนวทางการพัฒนา
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มี 7 แนวทางการพัฒนา
 4. ยุทธศาสตร์การการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้มี 4 แนวทางการพัฒนา
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคมี10แนวทางการพัฒนา
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมี 8 แนวทางการพัฒนา

 

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนา ยุทธศาสตร์  38  แนวทางการพัฒนา

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 6  แนวทาง
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ  มี  4  แนวทาง
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรมี  5  แนวทาง
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 8 แนวทาง
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยมี 4  แนวทาง
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มี 6 แนวทาง
 7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล มี 5 แนวทาง